Sepang Gold Coast

今日,我地呢四位陈氏家族打算去SEPANG寻找它日嘅快乐时光~童年(放风筝),哈哈哈~享受一个阳光与海滩嘅星期天,我地去郊游囖!LET'S GO

哈~你地睇,你地睇,D风筝有脚嘅

陈小姐同陈小姐

陈先生同陈先生,两位陈先生好像好兴奋咁喔

SEPANG大风到风筝可以自己飞上天

黄飞鸿好开心自己可以搵返童年

大少像拉绳多过像放风筝囖

哈哈哈~好开心喔

唔放弃继续放

风筝系咁跌,我系咁放,永不放弃,哈哈哈

大少你发生咩事喔

No comments: