SUSHI Z@NM@I

日本餐一直以来都系我嘅之爱,所以一听D老友鬼鬼讲话呢一间日本餐唔错,我就有理无理拉埋大少去试一试,点不知。。。真系有少少大失所望囖!虽然D味道还可以接受,但系款式并唔多,价钱略微贵,最最最重要系服务态度差左少少,茶都已经饮干,竟然无人来添茶,唉~实在系。。。

Sushi Z@nm@i Plaza Low Yat
G-005, Ground Floor,
Plaza Low Yat.
No. 7, Jalan Bukit Bintang,
Bukit Bintang Centrak,
55100 Kuala Lumpur.

No comments: