Friendscino

7年拍拖,7年结婚
14年嘅光阴,短唔短,长唔长
幸福,就响生活嘅每一个瞬间
庆祝我们的周年纪念日
Happy Anniversary @ Friendscino

No comments: